Vigorous Flexion Free Wunda

Vigorous Flexion Free Wunda Chair Workout

Watch a Preview

Vigorous Flexion Free Wunda

For the complete workout

Intermediate Level

Teacher

Shari Berkowitz

Workout Tempo

Fast

Equipment Needed
  • Wunda Chair